Vonatkozó jogszabályok


A munka-, tűz-, és környezetvédelem, valamint a munkaügy kérdéseit tárgyaló, illetve ezeket szabályozó törvények, rendeletek és jogszabályok száma jelenleg is igen magas, de ugrásszerű növekedés várható, figyelembe véve az európai tendenciákat. Az alább megtekinthető gyűjtésünk segítséget kíván adni azoknak a munkáltatóknak, akik magasabb szintű tájékozottságra szeretnének szert tenni a tevékenységi körünkbe tartozó szakterületek vonatkozásában.

 

• Munkavédelem;


Törvények
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet  a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  

Munkahelyre vonatkozó

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről.
3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.
4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
135/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról.
51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet
az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról

3/2003.(III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről.
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről.
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes rendelet A vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázat csökkentéséről
8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról
Biztonsági szabályzatok
4/2002 SzCsM-EüM együtes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és fémipari szerelési Biztonsági Szabályzat
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat
143/2004. (XII.22.) GKM rendelet Hegesztési Biztonsági Szabályzat
63/2004 (IV. 27.) GKM rendelet Kazán Biztonsági szabályzat
111/2003 (VII. 29.) Korm. rendelet Gáz- és olajipari Biztonsági Szabályzat
14/1998. (XI. 27.) GM rendelet Gázpalack Biztonsági Szabályzat
80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről
63/2004 (IV. 27.) GKM rendelet  Nyomástartó edények Biztonsági Szabályzat
2/1987. (II. 17.) IpM rendelet Robbanóanyag-ipari Biztonsági Szabályzat
11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet Ipari alpintechnikai Biztonsági Szabályzat
72/2003.(X.29.) GKM rendelet A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet Gépjárműjavítás Biztonsági Szabályzat
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat
12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet Televízió és mozgókép felvételi és közvetítési Biztonsági Szabályzat
35/1997. (XII. 5.) NKM rendelet Színházművészeti Biztonsági Szabályzat
16/2001. (III. 2.) FVM rendelet Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat
15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet Erdészeti Biztonsági Szabályzat
4/2001. (IX.26.) SzCsM-EüM együttes rendelet A tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
19/1995. (XII. 7.) KHVM rendelet Vízügyi Biztonsági Szabályzat
45/2006. (VI. 15.) FVM rendelet  a szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes palack és ballon tárolásának és szállításának Biztonsági Szabályzatáról
24/2005. (III. 23.) FVM rendelet  a vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági Szabályzatáról
24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
Szakképesítési követelmények
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet  a közúti közlekedés szabályairól
6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről
83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól Foglalkozás egészségügy

1999. évi XLII. törvény  a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet  a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a gyógyító-megelőző ellátásra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról
12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről
 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet  a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet  a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról

Munkaeszköz, munkagép
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.
21/1998.(IV.17.) IKIM rendelet A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló .
108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet  a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
51/2007. (V. 17.) GKM rendelet a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről
Hatósági eljárás
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről.
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről.
10/2000. (II. 23.) BM rendelet a helyszíni bírságolás részletes szabályairól.
5/2002. (XI.12.) FMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásáról.
11/1994. (III. 25.) IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól
Egyéni védőeszköz
2/2002.(II.7.) SzCsM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
13/2004.(IV.19.) FMM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét vizsgáló, tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének részletes szabályairól és az Európai Bizottságnak, illetőleg az Európai Unió tagállamainak való bejelentéséről, valamint a kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról.
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.
Anyagmozgatás, tárolás
2/1972. (I. 25.) KPM rendelet a Közlekedési Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórendszabály IV. (Anyagmozgatás és -tárolás) fejezetének kiadásáról.
Egyéb
1/2004. (I. 9.) FMM rendelet a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról.

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről
54/2001. (IV. 10.) Korm. rendelet a nemzetközi fuvarozást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenő idejének ellenőrzéséről.
18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról
20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás és mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
3/2006. (I. 26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról


• Tűzvédelem;

• Környezetvédelem;


Általános
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról

30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet  a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről

Levegő
2005. évi XV. törvény az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről

213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet az ózonréteget károsító anyagokról

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet  a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról

Zaj
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

Csomagolási hulladék, termékdíj
2003. évi LXXXIX. törvény  a környezetterhelési díjról

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról

Vízvédelem
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

Hulladék
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről

267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről

264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet  a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet  az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól

2/2002. (VII. 9.) KvVM rendelet a titán-dioxid gyártás hulladékairól

3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet  a hulladékok jegyzékéről

9/2001. (IV. 9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól

4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól

Vegyi anyagok
1999. évi LXXIV. törvény  a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

54/2003. (IX. 1.) ESzCsM-KvVM-BM együttes rendelet a veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tulajdonságainak vizsgálati módszereiről és a vizsgálatok eredményeinek értékeléséről

12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes rendelet a vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázat csökkentéséről• Munkaügy;

 

• Védőkorlát Bt © 2007 •